Polityka prywatności

Strona główna / Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności danych osobowych (zwana dalej Polityką Prywatności) dotyczy wszystkich informacji, jakie Serwis może otrzymać o Użytkowniku podczas przeglądania Serwisu.

 

1. DEFINICJE TERMINÓW

 

1.1.   W niniejszej Polityce prywatności używane są następujące terminy:

 

1.1.1.„Administracja strony" - upoważnieni pracownicy do zarządzania serwisem, którzy organizują i (lub) przetwarzają dane osobowe, a także określają cele przetwarzania danych osobowych, skład przetwarzanych danych osobowych, czynności (operacje) wykonywane na danych osobowych.

 

1.1.2.„Dane osobowe" - wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby (podmiotu danych osobowych).

 

1.1.3.„Przetwarzanie danych osobowych" - dowolna czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez wykorzystania tych narzędzi z danymi osobowymi, w tym gromadzenie, utrwalanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), wydobywanie, wykorzystywanie, przenoszenie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.

 

1.1.4.„Poufność danych osobowych" jest obowiązkowym wymogiem wobec Operatora lub innej osoby, która ma dostęp do danych osobowych, aby zapobiec ich rozpowszechnianiu bez zgody podmiotu danych osobowych lub innej podstawy prawnej.

 

1.1.5.„Użytkownik Witryny" (zwany dalej Użytkownikiem) to osoba, która ma dostęp do Witryny za pośrednictwem Internetu i korzysta z Witryny.

 

1.1.6.„Pliki cookie" to niewielki fragment danych wysyłany przez serwer WWW i przechowywany na komputerze użytkownika, który klient sieciowy lub przeglądarka internetowa wysyła do serwera WWW za każdym razem w żądaniu HTTP przy próbie otwarcia strony odpowiedniej witryny.

 

1.1.7.„Adres IP" to unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej zbudowanej przy użyciu protokołu IP.


2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1.   Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności oraz warunków przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

 

2.2.   W przypadku braku zgody na warunki Polityki Prywatności, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z Serwisu.

 

2.3.   Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko tej witryny. Administracja witryny nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za witryny osób trzecich, do których Użytkownik może kliknąć łącza dostępne w Witrynie.

 

2.4.   Administracja serwisu nie weryfikuje poprawności danych osobowych podanych przez Użytkownika Serwisu.

 
3. PRZEDMIOT POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

3.1.   Niniejsza Polityka prywatności zobowiązuje Administrację Witryny do nieujawniania i zapewniania ochrony poufności danych osobowych, które Użytkownik podaje na żądanie Administracji Witryny podczas rejestracji w Witrynie lub podczas składania zamówienia na zakup Towarów, świadczenia Usług lub wykonać Dzieła.

 

3.2.   Dane osobowe, które mogą być przetwarzane w ramach niniejszej Polityki Prywatności podawane są przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularza w Serwisie i obejmują następujące informacje:

 

3.2.1.nazwisko, imię;

 

3.2.2. Numer telefonu kontaktowego użytkownika;

 

3.2.3. adres e-mail (e-mail);

 

3.2.4. adres dostawy Towarów lub miejsce świadczenia usług (jeśli jest wymagane);

 

3.2.5. miejsce zamieszkania Użytkownika.

 

3.3.   Witryna chroni Dane, które są automatycznie przesyłane podczas przeglądania jednostek reklamowych oraz podczas odwiedzania stron, na których zainstalowany jest skrypt systemu statystycznego („piksel”):

 

  • Adres IP;
  • informacje z plików cookies;
  • informacje o przeglądarce (lub innym programie umożliwiającym dostęp do wyświetlania reklam);
  • czas dostępu;
  • adres strony, na której znajduje się jednostka reklamowa;
  • referrer (adres poprzedniej strony).

 

3.3.1. Wyłączenie plików cookies może spowodować brak dostępu do części Serwisu wymagających autoryzacji.

 

3.3.2.Witryna zbiera statystyki dotyczące adresów IP swoich odwiedzających. Informacje te służą do identyfikacji i rozwiązywania problemów technicznych, do kontroli legalności płatności finansowych.

 

3.4.   Wszelkie inne dane osobowe niewymienione powyżej (historia zakupów, używane przeglądarki i systemy operacyjne itp.) Podlegają bezpiecznemu przechowywaniu i nieproliferacji, z wyjątkiem przypadków określonych w klauzulach. 5.2. i 5.3. niniejszej Polityki prywatności.

 
4.CEL ZBIERANIA OSOBISTYCH DANYCH UŻYTKOWNIKA

 

4.1.   Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Administrację Witryny w następujących celach:

 

4.1.1. Identyfikacja Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie w celu złożenia zamówienia i (lub) zawarcia Umowy sprzedaży towarów lub świadczenia usług na odległość.

 

4.1.2. Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do spersonalizowanych zasobów Serwisu.

 

4.1.3. Ustalanie informacji zwrotnej z Użytkownikiem, w tym wysyłanie powiadomień, zapytań dotyczących korzystania z Serwisu, świadczenia usług, rozpatrywania zgłoszeń i zgłoszeń Użytkownika.

 

4.1.4. Określenie lokalizacji Użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom.

 

4.1.5. Potwierdzenie prawidłowości i kompletności danych osobowych podanych przez Użytkownika.

 

4.1.6. Utworzenie konta w celu dokonywania zakupów lub zamawiania usług, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na utworzenie konta.

 

4.1.7. Powiadomienia Użytkownika Serwisu o statusie Zamówienia.

 

4.1.8. Przetwarzanie i otrzymywanie płatności, potwierdzanie korzyści podatkowych lub podatkowych, kwestionowanie płatności, ustalanie prawa Użytkownika do otrzymania linii kredytowej.

 

4.1.9. Zapewnienie Użytkownikowi skutecznego wsparcia klienta i technicznego w przypadku problemów związanych z korzystaniem z Serwisu.

 

4.1.10.   Udostępnianie Użytkownikowi za jego zgodą, aktualizacji produktów lub usług, ofert specjalnych, informacji o cenach, biuletynów i innych informacji w imieniu Witryny lub w imieniu partnerów Witryny.

 

4.1.11.   Realizacja działań reklamowych za zgodą Użytkownika.

 

4.1.12.   Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do witryn lub usług partnerów Witryny w celu otrzymywania produktów, aktualizacji i usług.


5.SPOSOBY I WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

5.1.   Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się bez ograniczeń czasowych, w dowolny sposób zgodny z prawem, w tym w systemach informacji o danych osobowych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez korzystania z takich narzędzi.

 

5.2.   Użytkownik zgadza się, że Administracja Serwisu ma prawo przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim, w szczególności firmom kurierskim, organizacjom pocztowym, operatorom telekomunikacyjnym, wyłącznie w celu realizacji zamówienia Użytkownika złożonego w Serwisie, w tym dostawy Towarów, świadczenia Usług lub wykonywania Robót.

 

5.3.   Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom rządowym Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie na podstawie iw sposób ustanowiony przez ustawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej.

 

5.4.   W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych, Administracja Serwisu informuje Użytkownika o utracie lub ujawnieniu danych osobowych.

 

5.5.   Administracja serwisu podejmuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich.

 

5.6.   Administracja serwisu wspólnie z Użytkownikiem podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby zapobiec utracie lub innym negatywnym konsekwencjom spowodowanym utratą lub ujawnieniem danych osobowych Użytkownika.


6. OBOWIĄZKI STRON

 

6.1.   Użytkownik jest zobowiązany:

 

6.1.1. Podaj informacje o danych osobowych niezbędnych do korzystania z Serwisu.

 

6.1.2. Zaktualizuj, uzupełnij podane informacje o danych osobowych w przypadku zmiany tych informacji.

 

6.2.   Administracja serwisu zobowiązana jest:

 

6.2.1. Wykorzystaj otrzymane informacje wyłącznie do celów określonych w punkcie 4 niniejszej Polityki prywatności.

 

6.2.2. Dbać o to, aby informacje poufne były utrzymywane w tajemnicy, nie ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika, a także nie sprzedawać, nie wymieniać, publikować ani nie ujawniać w inny możliwy sposób przekazanych danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem klauzul cl. 5.2. i 5.3. niniejszej Polityki prywatności.

 

6.2.3. Podejmij środki ostrożności w celu ochrony poufności danych osobowych Użytkownika zgodnie z procedurą zwykle stosowaną do ochrony tego rodzaju informacji w prowadzonej działalności.

 

6.2.4. Zablokować dane osobowe dotyczące danego Użytkownika od momentu wystąpienia przez Użytkownika lub jego przedstawiciela ustawowego lub upoważnionego organu ochrony praw osób, których dane dotyczą, lub zażądania okresu weryfikacji, w przypadku ujawnienia niedokładnych danych osobowych lub działań niezgodnych z prawem.

 
7.ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 

7.1.   Administracja serwisu, która nie dopełniła swoich obowiązków, odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika w związku z niezgodnym z prawem wykorzystaniem danych osobowych, zgodnie z ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ust. 5.2., 5.3. i 7.2. niniejszej Polityki prywatności.

 

7.2.   W przypadku utraty lub ujawnienia informacji poufnych administracja witryny nie ponosi odpowiedzialności, jeśli te informacje poufne:

 

7.2.1. Stały się domeną publiczną przed ich utratą lub ujawnieniem.

 

7.2.2. Został otrzymany od strony trzeciej, dopóki nie został odebrany przez administrację witryny.

 

7.2.3. Zostały ujawnione za zgodą Użytkownika.


8.ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 

8.1.   Przed zwróceniem się do sądu z roszczeniem dotyczącym sporów wynikających ze stosunku pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Administracją Serwisu, konieczne jest złożenie pozwu (pisemna propozycja dobrowolnego rozstrzygnięcia sporu).

 

8.2.   Odbiorca reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji zawiadamia pisemnie składającego reklamację o wynikach rozpatrzenia reklamacji.

 

8.3.   W przypadku braku porozumienia spór zostanie skierowany do organu sądowego zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej.


9. DODATKOWE WARUNKI

 

9.1.   Administracja serwisu ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności bez zgody Użytkownika.

 

9.2.   Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia jej w Serwisie, chyba że nowe wydanie Polityki Prywatności stanowi inaczej.

Ta strona używa plików cookies (cisteczka). Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację polityki prywatności strony.
OK